Egzamin zawodowy 2019/2020 – najważniejsze zmiany

 

– warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe będzie przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obligatoryjne,
– obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego będzie warunkiem ukończenia szkoły,
– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustali końcowy wynik egzaminów dla zdających egzaminy z kwalifikacji w swoim zawodzie, według ustalonego wzoru.
– na certyfikacie kwalifikacji zawodowej umieszczany będzie jeden łączny wynik z części pisemnej i części praktycznej,
– zostanie wprowadzona waga na poszczególne części egzaminu, dzięki czemu zwiększy się znaczenie części praktycznej,
– na dyplomie zawodowym umieszczana będzie średnia z wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie,
– progi procentowe, niezbędne do zdania egzaminu zawodowego, zostaną na tym samym poziomie (co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej oraz co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania z części praktycznej),
– od 2022 r. wyniki z egzaminu zawodowego będą mogły być brane pod uwagę przy rekrutacji na studia,
– Od 2020 roku egzamin w części pisemnej będzie w całości on-line,
– część zadań egzaminacyjnych będzie jawna,
– autora oraz recenzentów zastąpi 5- lub 6-osobowy zespół, w skład którego wejdą nauczyciele, pracownicy szkół wyższych, eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz – przede wszystkim – pracodawcy,
– od 1 września 2019 r. w egzaminach zawodowych uczestniczyć będą asystenci techniczni (może nim być nauczyciel lub osoba niebędąca nauczycielem, wskazana przez odpowiednio dyrektora szkoły, placówki i centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy. Asystent techniczny jest odpowiedzialny za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych dla zdających przed egzaminem, zapewnia asystę w trakcie egzaminu oraz jest odpowiedzialny za zamknięcie stanowisk egzaminacyjnych po egzaminie),
– rozszerzony zostanie katalog osób, które mogą zostać egzaminatorami w zakresie egzaminu zawodowego o przedstawicieli samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, sektorowej rady do spraw kompetencji,
– dodano trzeci z możliwych warunków do spełnienia w przypadku ubiegania się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, w postaci posiadania co najmniej sześcioletniego stażu pracy w zawodzie, w zakresie którego dana osoba ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów (dotychczas należało posiadać kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu albo posiadać przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły, placówki lub centrum za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego).