Zawody szkolnictwa branżowego

Od 1 września 2019 roku będzie obowiązywała nowa struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, która podzieli zawody na branże:
branża audiowizualna (AUD),
branża budowlana (BUD),
branża ceramiczno-szklarska (CES),
branża chemiczna (CHM),
branża drzewno-meblarska (DRM),
branża ekonomiczno-administracyjna (EKA),
branża elektroenergetyczna (ELE),
branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM),
branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK),
branża górniczo-wiertnicza (GIW),
branża handlowa (HAN),
branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT),
branża leśna (LES),
branża mechaniczna (MEC),
branża mechaniki precyzyjnej (MEP),
branża metalurgiczna (MTL),
branża motoryzacyjna (MOT),
branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO),
branża ogrodnicza (OGR),
branża opieki zdrowotnej (MED),
branża poligraficzna (PGF),
branża pomocy społecznej (SPO),
branża przemysłu mody (MOD),
branża rolno-hodowlana (ROL),
branża rybacka (RYB),
branża spedycyjno-logistyczna (SPL),
branża spożywcza (SPC),
branża teleinformatyczna (INF),
branża transportu drogowego (TDR),
branża transportu kolejowego (TKO),
branża transportu lotniczego (TLO),
branża transportu wodnego (TWO).
 
Rozporządzenie wprowadzające zmiany uwzględnia zawody już istniejące oraz nowe zawody wprowadzone na wniosek ministrów, np.:
1. operator maszyn i urządzeń przeróbczych – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik przeróbki kopalin stałych,
2. technik programista,
3. pracownik pomocniczy gastronomii – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
4. kelner (na poziomie branżowej szkoły I stopnia) – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik usług kelnerskich (na poziomie technikum),
5. górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
6. technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.
 
Dokonano również modyfikacji dotychczasowych zawodów tworząc nowe zawody:
– zawód monter izolacji przemysłowych powstał w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych,
-zawód drukarz został zastąpiony dwoma odrębnymi zawodami: drukarz offsetowy i drukarz fleksograficzny,
– zawód pracownik obsługi hotelowej został wyodrębniony z dotychczasowego zawodu technik hotelarstwa i będzie posiadał kwalifikację wspólną z zawodem technik hotelarstwa,
– zawód technik budowy fortepianów i pianin został zastąpiony zawodem technik budowy i strojenia fortepianów i pianin,
– zawód technik realizacji dźwięku został zastąpiony zawodem technik realizacji nagrań,
– zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień został zastąpiony zawodem technik realizacji nagłośnień,
– zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych został zastąpiony zawodem automatyk,
– zawód technik organizacji reklamy został zastąpiony zawodem technik reklamy,
– zawód asystent fryzjera został zastąpiony zawodem pracownik pomocniczy fryzjera,
– zawód kelner (na poziomie technikum) został zastąpiony zawodem technik usług kelnerskich,
– zawód technik obsługi turystycznej został zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki,
– zawód technik turystyki wiejskiej został zastąpiony zawodem technik turystyki na obszarach wiejskich,
– zawód operator maszyn i urządzeń hutniczych został zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego,
– zawód technik hutnik został zastąpiony zawodem technik przemysłu metalurgicznego,
– zawód lakiernik został zastąpiony zawodem lakiernik samochodowy,
– zawód introligator został zastąpiony zawodem operator procesów introligatorskich,
– zawód wędliniarz został zastąpiony zawodem przetwórca mięsa,
– zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych został zastąpiony zawodem technik budownictwa kolejowego,
– zawód szkutnik został zastąpiony zawodem monter jachtów i łodzi.
 
Zawód technik rachunkowości zmienił typ szkoły ze szkoły policealnej na technikum.
 
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w nowych zawodach wymaga uzyskania opinii wojewódzkiej rady rynku pracy oraz nawiązania współpracy z pracodawcą właściwym dla danego zawodu lub branży, do której zawód ten został przyporządkowany.