Staż uczniowski

– W trakcie stażu uczeń będzie realizował treści nauczania i nabywał umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu (PNZ) lub lub też spoza niego, co zwiększy jego szanse na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.
– W przypadku stażu obejmującego treści programu nauczania, dyrektor szkoły będzie mógł zwolnić ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części na podstawie zaświadczenia od pracodawcy.
– Zagadnienia spoza zakresu praktycznej nauki zawodu mogą stanowić część lub całość stażu uczniowskiego (ale nie będą zaliczone na poczet praktycznej nauki zawodu).
– Okres odbytego stażu uczniowskiego będzie wliczony do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
– Od 1 września 2019 roku staż będzie dostępny dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia, pięcioletniego technikum oraz dotychczasowego czteroletniego technikum.
– Koszty świadczenia pieniężnego wypłacanego uczniowi pracodawca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu.