Kształcenie młodocianych pracowników

Odpowiedzialność za kształcenie młodocianego pracownika spoczywa zarówno na dyrektorze szkoły jak też na pracodawcy, dlatego też powinna zostać podjęta współpraca pracodawcy ze szkołą, w której ten młodociany pracownik realizuje kształcenie zawodowe teoretyczne oraz kształcenie ogólne. Pracodawca kierujący uczniów na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia, ustalił z dyrektorem szkoły:

– zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający z programu nauczania zawodu,
– liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy,
– sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu.

Ustalenia te mają stanowić załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, zawieranej z młodocianym pracownikiem, zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy.