Egzamin w formule 2019

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy, do którego obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r. oraz 1 września 2017 r. przeprowadzany jest egzamin w formule 2012 i 2017. Nato...
Czytaj więcej

Kształcenie młodocianych pracowników

Odpowiedzialność za kształcenie młodocianego pracownika spoczywa zarówno na dyrektorze szkoły jak też na pracodawcy, dlatego też powinna zostać podjęta współpraca pracodawcy ze szkołą, w której ten młodociany pracownik realizuje kształcenie zawodowe teoretyczne oraz kształcenie ogólne. Pracodawca kierujący uczniów na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia, usta...
Czytaj więcej

Wyniki matur 2019

Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. Do egzaminu przystąpiło 247 230 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników), z czego świadectwo dojrzałości uzyskało 80,5% zdających. Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 86,4 procent z nich (prawo do poprawki ma 8,9%), natomiast z absolwentów techników ...
Czytaj więcej

Egzamin zawodowy 2019/2020 – najważniejsze zmiany

  - warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe będzie przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obligatoryjne, - obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego będzie warunkiem ukończenia szkoły, - dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustali końcowy wynik egzaminów dla zdających egzaminy z kwalifikacji w swoim zawodzie, wedłu...
Czytaj więcej

Staż uczniowski

- W trakcie stażu uczeń będzie realizował treści nauczania i nabywał umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu (PNZ) lub lub też spoza niego, co zwiększy jego szanse na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. - W przypadku stażu obejmującego treści programu nauczania, dyrektor szkoły będzie mógł zwolnić ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości ...
Czytaj więcej
preloader