Regulamin

REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu www.egzaminy-klucze.pl, nazywanego dalej Serwisem przez Usługodawcę – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, NIP: 5242495143, REGON: 01569001300000, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000199402; tel. ogólny: 227451919, tel. szczegółowy 602854049, adres e-mail ogólny: biuro@inkubatory.pl, adres e-mail szczegółowy: egzaminy-klucze@wp.pl.
2. W ramach serwisu Usługodawca świadczy usługi polegające na udostępnieniu do pobrania opisanych z Serwisie plików.
3. W wyniku zawarcia umowy, Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Usługobiorcy plików do pobrania, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości uwidocznionej w serwisie.
4. Usługobiorca wyraża zgodę na dostarczenie zakupionego pliku (treści cyfrowej niezapisanej na nośniku materialnym) przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
5. Udostępnienie pliku następuje po dokonaniu zapłaty, poprzez przesłanie na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail wiadomości z linkiem umożliwiającym jednokrotne pobranie plików.
6. Korzystanie z usług jest odpłatne. Odpłatność odbywa się za pośrednictwem Transferuj.pl – systemu płatności obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.
7. Reklamacje należy zgłaszać na adres egzaminy-klucze@wp.pl Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne.
8. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca konieczne jest połączenie z siecią Internet, użytkowanie poczty elektronicznej oraz korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersjach 9.0 i wyższych, Opera w wersjach 12.0 i wyższych, Firefox w wersjach 25.0 i wyższych, Chrome w wersjach 31.0 i wyższych. Według wiedzy Usługodawcy możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych powyżej jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.
9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
10. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2016 roku i obowiązuje w stosunku do umów zawartych w czasie jego obowiązywania.